https://chrisjmccormick.wordpress.com/2013/08/15/radial-basis-function-network-rbfn-tutorial/

'지능제어' 카테고리의 다른 글

[잡담] 왜 인공신경망을 쓰는가/착각하는것  (0) 2014.12.29
RBF  (0) 2014.12.07
RBFN 링크  (0) 2014.12.04
RBF(Radial Basis Function) 신경망  (0) 2014.10.27
확률가우시안  (0) 2014.10.27
역전파 알고리즘(BackPropagation)  (0) 2014.10.27


'동역학' 카테고리의 다른 글

라그랑지안. 라그랑지 방정식  (0) 2014.11.11

예제를 통해 자신의 것으로 만들자.'제어특론' 카테고리의 다른 글

예제  (0) 2014.11.03
Linear Quadratic(LQ) Optimal Control [이산시스템]  (0) 2014.11.03
Linear Quadratic(LQ) Optimal Control  (1) 2014.11.02
Optimal Control(1)  (0) 2014.10.05
Design of state observers(2)  (0) 2014.10.05
Design of state observers(1)  (0) 2014.10.05

+ Recent posts